Anastasi Nicola

Anastasi Nicola
Anastasi Nicola - IT-MES-059160
姓 : Anastasi
名 : Nicola
身份证 : IT-MES-059160
年龄 : 31 年龄
Italy

向所有人开放 最佳奖励

满分!
1x 满分! + 10 xp

普通

84080

参加一次竞赛并赢得满分。是排名前进最快的方式!

获得奖励的日期:

    2018     2018-09-14

获得奖励的频率 : 随时
1x
参加速帝世界总冠军大赛 <strong>Sprint CUP</strong> 竞赛
1x 参加速帝世界总冠军大赛 Sprint CUP 竞赛 + 5 xp

普通

291658

恭喜参加速帝世界总冠军大赛此类竞赛,欢迎加入到全球最大的卡丁群组竞赛活动!赛道再见!

获得奖励的日期:

    2018     2018-09-14

获得奖励的频率 : 随时
1x

统计数据

速帝世界总冠军大赛的比赛