De Santis Diego

De Santis Diego
De Santis Diego - IT-KAR-02-048944
姓 : De Santis
名 : Diego
身份证 : IT-KAR-02-048944
年龄 : 39 年龄
Italy
Pro 1010 xp
63% (1599 xp)
消息

加入的赛道

PG CORSE
PG CORSE
Italy

向所有人开放 最佳奖励

保留竞赛完成 (x2)
1x 保留竞赛完成 (x2) + 60 xp

普通

3180

参加最少2x 10,赢得此奖励!

获得奖励的日期:

    2019     2019-11-10

获得奖励的频率 : 一年一次
1x
保留竞赛完成 (x1)
2x 保留竞赛完成 (x1) + 50 xp

普通

9106

参加最少1x 10,赢得此奖励!

获得奖励的日期:

    2019     2019-08-29
    2018     2018-06-17

获得奖励的频率 : 一年一次
2x
保留竞赛完成 (x1)
2x 保留竞赛完成 (x1) + 100 xp

不常见

1453

参加最少1x 8,赢得此奖励!

获得奖励的日期:

    2019     2019-06-23
    2018     2018-09-30

获得奖励的频率 : 一年一次
2x
满分!
3x 满分! + 10 xp

普通

84056

参加一次竞赛并赢得满分。是排名前进最快的方式!

获得奖励的日期:

    2019     2019-08-29 2019-08-29 2019-08-29

获得奖励的频率 : 随时
3x
参加速帝世界总冠军大赛 <strong>Sprint CUP</strong> 竞赛
42x 参加速帝世界总冠军大赛 Sprint CUP 竞赛 + 5 xp

普通

291547

恭喜参加速帝世界总冠军大赛此类竞赛,欢迎加入到全球最大的卡丁群组竞赛活动!赛道再见!

获得奖励的日期:

    2019     2019-03-17 2019-04-07 2019-05-12 2019-06-08 2019-06-08 2019-06-16 2019-07-14 2019-08-18 2019-08-29 2019-08-29 2019-08-29 2019-09-01 2019-09-18 2019-09-18 2019-09-18 2019-10-13 2019-10-30 2019-10-30 2019-10-30 2019-11-10 2019-12-01 2019-12-11 2019-12-11 2019-12-11
    2018     2018-03-17 2018-03-17 2018-04-14 2018-04-14 2018-05-13 2018-05-13 2018-05-27 2018-06-17 2018-06-17 2018-06-17 2018-07-01 2018-08-19 2018-09-15 2018-09-15 2018-09-23 2018-10-14 2018-11-25 2018-12-23

获得奖励的频率 : 随时
42x
参加速帝世界总冠军大赛 <strong>Endurance CUP</strong> 竞赛
31x 参加速帝世界总冠军大赛 Endurance CUP 竞赛 + 10 xp

普通

45714

恭喜参加速帝世界总冠军大赛此类竞赛,欢迎加入到全球最大的卡丁群组竞赛活动!赛道再见!

获得奖励的日期:

    2020     2020-03-01
    2019     2019-01-20 2019-02-17 2019-02-23 2019-03-03 2019-04-20 2019-05-04 2019-05-19 2019-06-23 2019-07-28 2019-09-22 2019-10-12 2019-10-20 2019-12-07 2019-12-08 2019-12-15
    2018     2018-03-18 2018-04-07 2018-04-22 2018-05-20 2018-06-24 2018-07-29 2018-08-26 2018-09-30 2018-10-21 2018-11-18 2018-12-11 2018-12-16
    2017     2017-06-29 2017-07-23 2017-10-22

获得奖励的频率 : 随时
31x

统计数据

速帝世界总冠军大赛的比赛