Salvatore Damusco

Salvatore Damusco
Salvatore Damusco - IT-MES-042637
姓 : Salvatore
名 : Damusco
身份证 : IT-MES-042637
年龄 : 36 年龄
Italy

向所有人开放 最佳奖励

速帝世界总冠军大赛 <strong>Endurance CUP</strong> 荣登领奖台!
1x 速帝世界总冠军大赛 Endurance CUP 荣登领奖台! + 40 xp

普通

12147

祝贺!荣登速帝世界总冠军大赛官方竞赛领奖台!棒极啦!

获得奖励的日期:

    2017     2017-06-24

获得奖励的频率 : 随时
1x
保留竞赛完成 (x1)
1x 保留竞赛完成 (x1) + 50 xp

普通

9103

参加最少1x 10,赢得此奖励!

获得奖励的日期:

    2016     2016-11-27

获得奖励的频率 : 一年一次
1x
满分!
17x 满分! + 10 xp

普通

83857

参加一次竞赛并赢得满分。是排名前进最快的方式!

获得奖励的日期:

    2019     2019-02-08
    2018     2018-02-02 2018-03-16 2018-04-06 2018-06-08 2018-09-14 2018-10-12 2018-11-23 2018-12-14
    2017     2017-03-18 2017-04-08 2017-05-06 2017-06-10 2017-07-29 2017-09-16 2017-11-17 2017-12-02

获得奖励的频率 : 随时
17x
参加速帝世界总冠军大赛 <strong>Sprint CUP</strong> 竞赛
32x 参加速帝世界总冠军大赛 Sprint CUP 竞赛 + 5 xp

普通

291309

恭喜参加速帝世界总冠军大赛此类竞赛,欢迎加入到全球最大的卡丁群组竞赛活动!赛道再见!

获得奖励的日期:

    2019     2019-02-08
    2018     2018-02-02 2018-03-16 2018-04-06 2018-06-08 2018-09-14 2018-10-12 2018-11-23 2018-12-14
    2017     2017-03-18 2017-04-08 2017-05-06 2017-06-10 2017-06-16 2017-07-29 2017-09-16 2017-11-17 2017-12-02
    2016     2016-09-14 2016-09-14 2016-09-14 2016-09-14 2016-09-30 2016-10-07 2016-10-07 2016-10-07 2016-10-07 2016-11-27 2016-12-07 2016-12-07 2016-12-07 2016-12-07

获得奖励的频率 : 随时
32x
参加速帝世界总冠军大赛 <strong>Endurance CUP</strong> 竞赛
16x 参加速帝世界总冠军大赛 Endurance CUP 竞赛 + 10 xp

普通

45714

恭喜参加速帝世界总冠军大赛此类竞赛,欢迎加入到全球最大的卡丁群组竞赛活动!赛道再见!

获得奖励的日期:

    2020     2020-02-07
    2019     2019-03-15 2019-04-07 2019-07-26
    2018     2018-01-19 2018-04-27
    2017     2017-04-21 2017-05-19 2017-06-24 2017-07-14 2017-08-11 2017-10-27 2017-11-24
    2016     2016-09-30 2016-10-28 2016-11-27

获得奖励的频率 : 随时
16x
速帝世界总冠军大赛全能车手!
4x 速帝世界总冠军大赛全能车手! + 50 xp

普通

11969

祝贺!同时参加速帝世界总冠军大赛 SPRINT杯和ENDURANCE杯,使你赢得了速帝世界总冠军大赛全能车手称号!赛道见!

获得奖励的日期:

    2019     2019-03-15
    2018     2018-02-02
    2017     2017-04-21
    2016     2016-09-30

获得奖励的频率 : 一年一次
4x

统计数据