Anttio Joona

Anttio Joona
Anttio Joona - FI-KAR-02-068247
姓 : Anttio
名 : Joona
身份证 : FI-KAR-02-068247
年龄 : 8 年龄
Finland

向所有人开放 最佳奖励

参加速帝世界总冠军大赛 <strong>Junior CUP</strong> 竞赛
5x 参加速帝世界总冠军大赛 Junior CUP 竞赛 + 5 xp

普通

60652

恭喜参加速帝世界总冠军大赛此类竞赛,欢迎加入到全球最大的卡丁群组竞赛活动!赛道再见!

获得奖励的日期:

    2020     2020-01-21 2020-01-21 2020-01-21
    2019     2019-08-07 2019-08-07

获得奖励的频率 : 随时
5x

统计数据

速帝世界总冠军大赛的比赛