CRATZBORN QUENTIN

CRATZBORN QUENTIN
CRATZBORN QUENTIN - GB-DAY-062528
姓 : CRATZBORN
名 : QUENTIN
身份证 : GB-DAY-062528
年龄 : 13 年龄
Belgium

向所有人开放 最佳奖励

保留竞赛完成 (x3)
1x 保留竞赛完成 (x3) + 70 xp

罕見

442

参加最少3x 8,赢得此奖励!

获得奖励的日期:

    2019     2019-10-13

获得奖励的频率 : 一年一次
1x
保留竞赛完成 (x2)
1x 保留竞赛完成 (x2) + 60 xp

不常见

1037

参加最少2x 8,赢得此奖励!

获得奖励的日期:

    2019     2019-05-08

获得奖励的频率 : 一年一次
1x
保留竞赛完成 (x1)
2x 保留竞赛完成 (x1) + 50 xp

普通

2618

参加最少1x 8,赢得此奖励!

获得奖励的日期:

    2020     2020-03-13
    2019     2019-03-31

获得奖励的频率 : 一年一次
2x
满分!
8x 满分! + 10 xp

普通

11343

参加一次竞赛并赢得满分。是排名前进最快的方式!

获得奖励的日期:

    2020     2020-02-01 2020-02-01 2020-02-01 2020-02-01 2020-03-13 2020-03-13 2020-03-13 2020-03-13

获得奖励的频率 : 随时
8x
参加速帝世界总冠军大赛 <strong>Junior CUP</strong> 竞赛
37x 参加速帝世界总冠军大赛 Junior CUP 竞赛 + 5 xp

普通

61599

恭喜参加速帝世界总冠军大赛此类竞赛,欢迎加入到全球最大的卡丁群组竞赛活动!赛道再见!

获得奖励的日期:

    2020     2020-02-01 2020-02-01 2020-02-01 2020-02-01 2020-03-13 2020-03-13 2020-03-13 2020-03-13
    2019     2019-02-03 2019-02-03 2019-02-03 2019-02-03 2019-03-13 2019-03-13 2019-03-13 2019-03-31 2019-03-31 2019-03-31 2019-03-31 2019-05-05 2019-05-05 2019-05-05 2019-05-08 2019-05-08 2019-05-08 2019-07-07 2019-07-07 2019-07-07 2019-07-07 2019-10-13 2019-10-13 2019-10-13 2019-10-13 2019-12-01 2019-12-01 2019-12-01 2019-12-01

获得奖励的频率 : 随时
37x
速帝世界总冠军大赛全球游历者!
37x 速帝世界总冠军大赛全球游历者!

普通

16793

祝贺!出国参加比赛使你赢得了“速帝世界总冠军大赛全球游历者”的称号!继续去探索遍布全球的速帝世界总冠军大赛合作赛道吧!

获得奖励的日期:

    2020     2020-02-01 2020-02-01 2020-02-01 2020-02-01 2020-03-13 2020-03-13 2020-03-13 2020-03-13
    2019     2019-02-03 2019-02-03 2019-02-03 2019-02-03 2019-03-13 2019-03-13 2019-03-13 2019-03-31 2019-03-31 2019-03-31 2019-03-31 2019-05-05 2019-05-05 2019-05-05 2019-05-08 2019-05-08 2019-05-08 2019-07-07 2019-07-07 2019-07-07 2019-07-07 2019-10-13 2019-10-13 2019-10-13 2019-10-13 2019-12-01 2019-12-01 2019-12-01 2019-12-01

获得奖励的频率 : 随时
37x

统计数据

速帝世界总冠军大赛的比赛