Marabini Matteo

Marabini Matteo
Marabini Matteo - IT-MIS-028101
姓 : Marabini
名 : Matteo
身份证 : IT-MIS-028101
年龄 : 37 年龄
Italy

向所有人开放 最佳奖励

两连胜!
1x 两连胜! + 200 xp

不常见

763

速帝世界总冠军大赛 Endurance CUP 竞赛两连胜!好样的!

获得奖励的日期:

    2019     2019-05-24

获得奖励的频率 : 随时
1x
速帝世界总冠军大赛 <strong>Endurance CUP</strong> 竞赛胜者!
3x 速帝世界总冠军大赛 Endurance CUP 竞赛胜者! + 60 xp

普通

3943

太棒啦!速帝世界总冠军大赛官方竞赛胜利。技艺超群!

获得奖励的日期:

    2019     2019-04-24 2019-05-24
    2016     2016-08-05

获得奖励的频率 : 随时
3x
速帝世界总冠军大赛 <strong>Endurance CUP</strong> 荣登领奖台!
14x 速帝世界总冠军大赛 Endurance CUP 荣登领奖台! + 40 xp

普通

11799

祝贺!荣登速帝世界总冠军大赛官方竞赛领奖台!棒极啦!

获得奖励的日期:

    2019     2019-04-24 2019-05-24 2019-10-26
    2018     2018-03-10 2018-04-24 2018-08-31 2018-09-14 2018-10-13 2018-12-08
    2017     2017-12-03
    2016     2016-05-13 2016-07-01 2016-08-05 2016-11-12

获得奖励的频率 : 随时
14x
保留竞赛完成 (x2)
1x 保留竞赛完成 (x2) + 120 xp

罕見

284

参加最少2x 8,赢得此奖励!

获得奖励的日期:

    2019     2019-11-30

获得奖励的频率 : 一年一次
1x
保留竞赛完成 (x1)
5x 保留竞赛完成 (x1) + 100 xp

不常见

1446

参加最少1x 8,赢得此奖励!

获得奖励的日期:

    2019     2019-07-06
    2018     2018-08-18
    2017     2017-08-25
    2016     2016-08-05
    2015     2015-11-07

获得奖励的频率 : 一年一次
5x
满分!
2x 满分! + 10 xp

普通

78657

参加一次竞赛并赢得满分。是排名前进最快的方式!

获得奖励的日期:

    2019     2019-08-23 2019-08-23

获得奖励的频率 : 随时
2x

统计数据

赛道排名

-

车内排名

-

国际排名

-

总分

-

第1名

-

第2名

-

第3名

-

领奖台

-

平均排名

-

平均分

-

前5名

-

前10名

-

前10名以外

-

已完成的比赛

-

已保存的比赛

-

速帝世界总冠军大赛的比赛