Pirate Racing Belgium 2

Pirate Racing Belgium 2
Pirate Racing Belgium 2 - DE-WIL-09030
姓名 : Pirate Racing Belgium 2
身份证 : DE-WIL-09030
经理 : Brüls Aaron
Germany

向所有人开放 最佳奖励

参加速帝世界总冠军大赛 <strong>Endurance CUP</strong> 竞赛
16x 参加速帝世界总冠军大赛 Endurance CUP 竞赛 + 10 xp

普通

44552

恭喜参加速帝世界总冠军大赛此类竞赛,欢迎加入到全球最大的卡丁群组竞赛活动!赛道再见!

获得奖励的日期:

    2019     2019-03-16 2019-06-29 2019-10-03 2019-10-26 2019-11-16 2019-11-17 2019-11-24
    2018     2018-03-17 2018-07-12
    2017     2017-07-09 2017-11-05
    2016     2016-07-03 2016-11-06 2016-12-03 2016-12-04 2016-12-17

获得奖励的频率 : 随时
16x
速帝世界总冠军大赛全球游历者!
8x 速帝世界总冠军大赛全球游历者!

普通

16022

祝贺!出国参加比赛使你赢得了“速帝世界总冠军大赛全球游历者”的称号!继续去探索遍布全球的速帝世界总冠军大赛合作赛道吧!

获得奖励的日期:

    2019     2019-03-16 2019-11-17
    2018     2018-03-17 2018-07-12
    2017     2017-07-09 2017-11-05
    2016     2016-07-03 2016-11-06

获得奖励的频率 : 随时
8x
速帝世界总冠军大赛旅行者!
11x 速帝世界总冠军大赛旅行者!

普通

118372

祝贺!在你所属赛道以外参加比赛使你赢得了“旅行者”称号!继续探索其他速帝世界总冠军大赛赛道吧!

获得奖励的日期:

    2019     2019-03-16 2019-10-03 2019-11-16 2019-11-17 2019-11-24
    2018     2018-03-17 2018-07-12
    2017     2017-07-09 2017-11-05
    2016     2016-07-03 2016-11-06

获得奖励的频率 : 随时
11x

统计数据

赛道排名

-

车内排名

-

国际排名

-

总分

-

第1名

-

第2名

-

第3名

-

领奖台

-

平均排名

-

平均分

-

前5名

-

前10名

-

前10名以外

-

已完成的比赛

-

已保存的比赛

-

速帝世界总冠军大赛的比赛